GRAN FONDO KIDS GDYNIA

Tab 1
on
ABOUT EVENT
Gallery

Gran Fondo Kids is our offer for the youngest. The races are held on very short distances, and the routes run on small loops, thanks to which parents and guardians of the youngest cyclists always keep an eye on them.

To appreciate our future cycling champions, each child will receive a Gran Fondo Kids commemorative medal at the finish line. Let's instill in the youngest a love for bicycles together!

More information soon!

off
Regulamin

Regulamin Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem cyklu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia jest firma SE Group sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, ul. Falencka 1b, 05-090 Raszyn

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Gdyni w Polsce i na świecie.

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic.

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Cykl Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia odbędzie się w dniach:

a. Dziecięcy Bieg Urodzinowy – 16 lutego 2020 r.

b. Dziecięcy Nocny Bieg Świętojański – 27 czerwca 2020 r.

c. Dziecięcy Bieg Niepodległości – 8 listopada 2020 r.

d. Dziecięcy Bieg Europejski – 29 listopada 2020 r.

2. Start zawodników odbędzie się:

a. w przypadku Dziecięcego Biegu Urodzinowego, Dziecięcego Biegu Europejskiego oraz Dziecięcego Biegu Niepodległości:

12:00 Roczniki 2015 - 2017 – ok. 250m

12:15 Roczniki 2012 - 2014 – ok. 500m

12:30 Roczniki 2009 - 2011 – ok. 1250 m

12:45 Roczniki 2007 - 2008 – ok. 1250 m

13:00 Roczniki 2004* - 2006 – ok 2000 m

b. w przypadku Dziecięcego Nocnego Biegu Świętojańskiego: 

18:00 Roczniki 2015 - 2017 – ok. 250m

18:15 Roczniki 2012 - 2014 – ok. 500m

18:30 Roczniki 2009 - 2011 – ok. 1250 m

18:45 Roczniki 2007 - 2008 – ok. 1250 m

19:00 Roczniki 2004* - 2006 – ok 2000 m

*W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które w dniu startu nie będą miały ukończone 16 lat. 

2. Szczegółowa trasa będzie znajdować się na stronie  internetowej www.gpxgdynia.pl w zakładce „Biegi Dziecięce”. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W cyklu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia mogą  wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia. W przypadku osób urodzonych w 2004 roku, do udziału w biegu dopuszczone będą tylko osoby, które w dniu startu nie będą miały ukończonych 16 lat. 

2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. 

3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. Istnieje możliwość przedstawienia Oświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. 

4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

5. Biuro zawodów będzie się mieścić w: sobotę na Al. Jana Pawła II na przeciwko Akwarium Gdyńskiego w godzinach 10:00-18:00.

6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.

8. Uczestnictwa w cyklu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

 V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia na cykl Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na SlotMarket.pl. 

2. Rejestracja na Dziecięce Biegi Grand Prix Gdynia odbędzie się:

a. Rejestracja na Dziecięcy Bieg Urodzinowy odbędzie się w terminie 18 grudnia 2019 – 2 lutego 2020.

b. Rejestracja na Dziecięcy Nocny Bieg Świętojański odbędzie się w terminie 18 maja – 14 czerwca 2020.

c. Rejestracja na Dziecięcy Bieg Niepodległości odbędzie się w terminie 6 lipca – 25 października 2020.

d. Rejestracja na Dziecięcy Bieg Europejski odbędzie się w terminie 24 lutego – 22 listopada 2020.

2. Limit uczestników w każdym biegu na Biegi Dziecięce Grand Prix Gdynia wynosi 1000 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.  

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

4. Opłata startowa za udział w biegu, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:

20 PLN – za udział w pojedynczym Biegu Dziecięcym Grand Prix Gdynia

15 PLN – za udział w pojedynczym Biegu Dziecięcym Grand Prix Gdynia dla mieszkańców Gdyni z Gdyńską Kartą Mieszkańca

35 PLN – w Biurze Zawodów, za udział w pojedynczym Biegu Dziecięcym Grand Prix Gdynia

5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. 

6. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, w innym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane. 

7. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w "Historii zgłoszeń" na koncie użytkownika na portalu SlotMarket.pl. 

8. Po odbiór pakietu uczestnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczycielem oraz powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację lub inny), celem weryfikacji danych osobowych i wieku.  

9. Uczestnicy którzy mają wykupiony pakiet startowy w cenie 15 PLN będą zobowiązani pokazać Gdyńską Kartę Mieszkańca podczas odbioru pakietu startowego.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,

- medal na mecie

11. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Organizator dopuszcza przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika po wyczerpaniu się limitu miejsc. W takim przypadku zawodnik wchodzący na listę startową w miejsce innego uczestnika będzie zobowiązany wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 PLN. Pakiet można przepisać do 28 stycznia dla Biegu Urodzinowego, 2 czerwca dla Nocnego Biegu Świętojańskiego, 24 października dla Biegu Niepodległości, 11 listopada dla Biegu Europejskiego. Po tych terminach nie będzie możliwości przepisania pakietu.

 

VI. NAGRODY

1. Po każdym biegu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia zostanie przeprowadzona ceremonia wręczenia pucharów.

2. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują puchary. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

4. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora do 31 grudnia 2020 r. 

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z cyklem Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z  o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Biegi Dziecięce - Reklamacja”, do 25 marca 2019 r., bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gpxgdynia.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 

2. Dane osobowe uczestników Biegów Dziecięcych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegach dziecięcych i młodzieżowych.

Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w cyklu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników cyklu Dziecięcych Biegów Grand Prix Gdynia obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

on
Program

Please check the page regularly in case the program changes.

 

SATURDAY, 26 JUNE 2021

Time Event Location
11:00 - 20:00 Race Office & Bike Expo – opening hours Team Sports Arena, Gdynia Sports Centre, 5/9 Olimpijska Str.
11:00 - 20:00     Mobile Bicycle Museum – opening hours Gdynia Sports Centre – parking lot
10:30 – 20:30 Bike deposit – opening hours Parking Gdynia Sports Centre – parking lot
12:00 Gran Fondo Kids – 3000m Olimpijska Str.
12:20 Gran Fondo Kids – 2500m Olimpijska Str.
12:35 Gran Fondo Kids – 1500m Olimpijska Str.
12:50 Gran Fondo Kids – 1000m Olimpijska Str.
13:30 Gran Fondo Kids - awards Gdynia Sports Centre – parking lot
on
Download

Download:

Attachment Size
Athlete Information Guide 12.1 MB
Racebook 8 MB
on
Registration

Classification by years:

AGE DISTANCE YEARS OF BIRTH
Girls & boys 5 – 6 years 1000 meters 2016 – 2015
Girls & boys 7 – 8 years 1500 meters 2014 – 2013
Girls & boys 9 – 10 years 2500 meters 2012 – 2011
Girls & boys 11 – 12 years 3000 meters 2010 – 2009

 

Limit: 500 people

Starting fee:

25 PLN – first 250 starting kits
35 PLN – last 250 starting kits

off
Do pobrania

Download:

Attachment Size
Instrukcja biegi wirtualne AYNIR 1.31 MB
on
Route
on
Starting list

Download:

Attachment Size
Starting list 65.95 KB
on
on

Ready to register?

You will be transfered to a Slotmarket booking page

Register now

Sklep

STRATEGIC PARTNER

OFFICIAL PARTNER

SPONSORS AND PARTNERS

MEDIA PARTNERS